Договір публічної оферти

За цим Договором одна сторона Продавець з одного боку, і будь-яка особа, яка прийняла умови цього Договору публічної оферти - Покупець, з іншого боку, надалі разом іменовані - Сторони, уклали цей Договір публічної оферти (далі - Договір), адресований необмеженому колу осіб, що є офіційною публічною пропозицією Продавця укласти з Покупцями договір купівлі-продажу Товарів, фотографії яких розміщені у відповідному розділі Веб-сайту КерамПродукт.Продавець, який здійснює продаж Товарів за допомогою Веб-сайтуКерамПродукт.і Покупці при придбанні Товарів, зображення яких розміщені на відповідних сторінках КерамПродукт, приймають умови цього Договору про наступне.
 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
  1.1. Договірні відносини між продавцем і покупцем оформляються у вигляді Договору публічної оферти. Натискання на сторінці Веб-сайтуКерамПродукт у відповідному розділі кнопки "ПІДТВЕРДИТИ ЗАМОВЛЕННЯ" означає, що Покупець, незалежно від статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа-підприємець), згідно з чинним міжнародним та українським законодавством, взяв до виконання умови Договору публічної оферти, які вказані нижче.

  1.2. Договір публічної оферти є публічним, тобто відповідно до статей 633, 641 Цивільного кодексу України його умови однакові для всіх Покупців незалежно від статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа-підприємець). При повній згоді з цим Договором Покупець приймає умови і порядок оформлення замовлення, оплати та доставки товару Продавцем, відповідальності за недобросовісний Замовлення і за невиконання умов цього Договору.

  1.3. Цей Договір набуває чинності з моменту натискання на кнопку "ПІДТВЕРДИТИ ЗАМОВЛЕННЯ", яким Покупець дає згоду здійснити покупку наявного у Продавця Товару і діє до моменту отримання Покупцем Товару від Продавця і повного розрахунку з ним.

  1.4. Для регулювання договірних правовідносин за Договором Сторони вибирають і, в разі необхідності, застосовують українське законодавство. Якщо міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, які встановлені українським законодавством, то застосовуються правила міжнародного договору.
 2. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ
  Договір публічної оферти - публічний договір, зразок якого розміщено на Веб-сайтіКерамПродукт і застосування якого є обов'язковим для Продавця, що містить пропозицію Продавця про придбання Товару, зображення якого розміщено на Веб-сайті КерамПродукт, спрямоване невизначеному колу осіб, у тому числі Покупцям.

  Акцепт - прийняття Покупцем пропозиції продавця про придбання Товару, зображення якого розміщено на Веб-сайті КерамПродукт, шляхом додавання його в віртуальну корзину і підтвердження замовлення.

  Товар - предмет торгівлі (виріб, модель, аксесуар, комплектуючі та супутні предмети, будь-які інші предмети торгівлі), про придбання якого на Веб-сайті КерамПродукт розміщено пропозицію продавця.

  Покупець - любое дееспособное физическое, юридическое лицо, физическое лицо-предприниматель, согласно действующему международному и украинскому законодательству, посетившие Веб-сайт КерамПродукт и имеющие намерение приобрести тот или иной товар.

  Продавец - физическое лицо-предприниматель, согласно действующему международному и украинскому законодательству, которые являются владельцем или распространителем Товара и с помощью Веб-сайта КерамПродукт имя намерение его продать.

  Заказ - должным образом оформленная и размещенная на Веб-сайте КерамПродукт заявка Покупателя на покупку Товаров, адресующаяся продавцу.

  Законодательство - установленные украинским или международным законодательством нормы для регулирования договорных правоотношений по Договору.

  Существенный недостаток Товара - недостаток, который делает невозможным или недопустимым использование Товара в соответствии с его целевым назначением, возник по вине производителя (Продавца), после его устранения проявляется снова по независимым от потребителя причинам.
 3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
  3.1. Продавец обязуется на условиях и в порядке, определенных настоящим Договором продать Товар на основе Заказа, оформленного Покупателем на соответствующей странице Веб-сайта КерамПродукт, а Покупатель обязуется на условиях и в порядке, определенных настоящим Договором , купить Товар и уплатить за него деньги.

  3.2. Продавец гарантирует, что Товар не передан в залог, не является предметом спора, не находится под арестом, а также на него отсутствуют какие-либо права третьих лиц.

  3.3. Продавец и Покупатель подтверждают, что действующий Договор не является фиктивной или притворной сделкой или сделкой, совершенной под влиянием давления или обмана.

  3.4. Продавец подтверждает, что имеет все необходимые разрешения на осуществление хозяйственной деятельности, которые регулируют сферу правоотношений, возникающих и действующих в процессе исполнения настоящего Договора, а также гарантирует, что имеет право на производство и / или реализацию товара без каких-либо ограничений, в соответствии с требованиями действующего законодательства Украины, и обязуется нести ответственность в случае нарушения прав Покупателя в процессе исполнения настоящего Договора и реализации Товара.
 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПРОДАВЦА
  4.1. Продавец обязан:
  • выполнять условия настоящего Договора
  • выполнять заказы Покупателя в случае поступления оплаты от Покупателя;
  • передать Покупателю Товар согласно выбранному образцу на соответствующей странице Веб-сайта КерамПродукт, оформленному заказу и условиям настоящего Договора;
  • проверить качественные и количественные характеристики Товара во время его упаковки на складе;
  • уведомить покупателя о возможной дополнительной комиссии при оплате  заказов картами типа Mastercard, Visa, путем информирования в данном договоре.
  4.2. Продавец имеет право:
  • в одностороннем порядке приостановить оказание услуг по настоящему Договору в случае нарушения Покупателем условий настоящего Договора.
 5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОКУПАТЕЛЯ
  5.1. Покупатель обязан:
  • своевременно оплатить и получить заказ на условиях настоящего Договора;
  • ознакомиться с информацией о Товаре, размещенной на Веб-сайте КерамПродукт;
  • при получении Товара у лица, совершившего его доставку, убедиться в целостности и комплектности Товара путем осмотра содержимого упаковки. В случае повреждения или неполной комплектации Товара - зафиксировать их в акте, который вместе с Покупателем должно подписать лицо, осуществившее его доставку Покупателю.
  5.2. Покупатель имеет право:
  • оформить заказ на соответствующей странице Веб-сайта КерамПродукт;
  • требовать от продавца выполнения условий настоящего Договора;
 6. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ЗАКАЗА
  6.1. Покупатель самостоятельно оформляет заказ на соответствующей странице Веб-сайта КерамПродукт путем добавления Товаров в виртуальную корзину с помощью нажатия кнопки "В корзину!", или сделав заказ по электронной почте, или по номеру телефона, указанном в разделе контактов Веб-сайта КерамПродукт.

  6.2. Срок формирования Заказа до 7 рабочих дней с момента его оформления. В случае, если заказ отправлен в выходной или праздничный день, срок формирования начинается с первого после выходного рабочего дня.
 7. ЦЕНА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
  7.1. Цена каждого отдельного Товара определяется Продавцом и указывается на соответствующей странице Веб-сайта КерамПродукт. Цена Договора определяется путем сложения цен всех выбранных Товаров помещенных в виртуальную корзину и цены доставки, которая определяется в зависимости от способа доставки в соответствии с условиями раздела 8 настоящего Договора.

  7.2. 
  Стоимость Заказа может изменяться в зависимости от цены, количества или номенклатуры товара.

  7.3. 
  Покупатель может оплатить заказ следующими способами:

  1) с помощью банковского перевода денег на текущий счет Продавца, указанный в счете, в т.ч. с помощью Интернет-банкинга (Покупатель оплачивает заказ в течение трех дней с даты получения счета в размере 100% предоплаты).

  2) наложенным платежом при получении Заказа в представительстве службы доставки на территории Украины.Примечание. При оплате Покупателем заказа платежной картой возможно взимание дополнительной комиссии эмитентом этой карты. При нажатии на странице Веб-сайта КерамПродукт в соответствующем разделе кнопки "ЗАКАЗАТЬ" означает, что Продавец уведомил Покупателя о возможности взимания дополнительной комиссии при оплате Покупателем  заказов, эмитентом карты Visa, Mastercard.
 8. УСЛОВИЯ ДОСТАВКИ ТОВАРА
  8.1 Покупатель получает Товар с помощью доставки. Порядок оплаты и получения указан на соответствующей странице Веб-сайта КерамПродукт.

  8.2. 
  При доставке Товаров в другие города Украины. Покупатель в полном объеме и безоговорочно соглашается с Правилами перевозки грузов этими компаниями-перевозчиками.

  8.3. 
  Факт получения Товара и отсутствие претензий к качеству Товара, доставляемого Компаниями-перевозчиками, Покупатель подтверждает собственной подписью в товаро-транспортной накладной, декларации Компании-перевозчика, или в расходной накладной при получении Товара. Со своей стороны, Продавец гарантирует отгрузку Товара Компании-перевозчику в количестве, указанном и оплаченном Покупателем, в комплектности согласно спецификации этого Товара и в надлежащем (рабочем) состоянии и качестве.

  8.4. 
  В случае отсутствия Покупателя по адресу доставки, указанной Покупателем в заявке или отказа Покупателя от получения Товара по необоснованным причинам, при доставке Курьером компании-перевозчика, Товар возвращается в торговый центр отгрузки. Оплата за услуги Компании-перевозчика вычитается из суммы, перечисленной Покупателем за Товар. Остаток суммы возвращается Покупателю на основании его письма, отправленного на e-mail: ceramproduct@ukr.net с указанием расчетного счета, на который должны быть возвращены денежные средства.Все вопросы, возникшие в процессе оплаты и получения Товара, Покупатель может выяснить по контактным данным в разделе Контакты.
 9. УСЛОВИЯ ВОЗВРАТА ТОВАРА
  9.1. В соответствии со ст. 9 Закона Украины «О защите прав потребителей», Покупатель имеет право на обмен Товара надлежащего качества в течение четырнадцати дней, не считая дня покупки, если более длительный срок не объявлен Продавцом. Покупатель имеет право на обмен Товара с учетом положений законодательства об основаниях и перечне Товаров, которые не подлежат обмену (возврату).

  9.2. 
  Если Покупатель намерен вернуть Товар, такой возврат осуществляется в соответствии с разделом Сайта "Возврат" с учетом правил и условий перевозчика или курьера, действуюших на территории Украины или на территории другой страны в соответствии с местом совершения получения Товара.

  9.3. 
  В случае наличия хотя бы одного из перечисленных недостатков, Покупатель обязан зафиксировать его в составленном акте произвольной формы. Акт должен быть подписан Покупателем и лицом, осуществившим доставку Товара или Продавцом. При возможности недостатки должны быть зафиксированы средствами фото- или видеосъемки. В течение 1 (одного) дня Покупатель обязан уведомить менеджера (представителя Продавца ответственного за оформление заказа на Товар) о выявленных недостатках и договориться о замене Товара.

  9.4. 
  Стороны согласовали, что в случае несоблюдения обязательных требований указанной процедуры, признается получение Покупателем Товара в надлежащем состоянии - без каких-либо механических повреждений и в полной комплектности.
 10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
  10.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора в порядке, предусмотренном настоящим Договором и действующим международным и украинским законодательством.

  10.2. 
  В случае возникновения споров, связанных с выполнением Сторонами настоящего Договора, за исключением споров о взыскании задолженности с Покупателя, Стороны обязуются решать их путем переговоров с соблюдением претензионного порядка. Срок рассмотрения претензии - 7 (семь) календарных дней с даты ее получения. По спорам в связи со взысканием задолженности с Покупателя соблюдение претензионного порядка не требуется.

  10.3. 
  Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в соответствующем суде согласно международному и украинскому материальному и процессуальному праву.
 11. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
  11.1. Стороны не несут ответственности за невыполнение любого из своих обязательств, за исключением обязательств по оплате, если докажут, что такое неисполнение было вызвано форс-мажорными обстоятельствами, то есть событиями или обстоятельствами, которые действительно находятся вне контроля такой стороны, наступившие после заключения настоящего Договора, носящие непредсказуемый и неотвратимый характер. К форс-мажорным обстоятельствам относятся, в частности, природные катаклизмы, забастовки, пожары, наводнения, взрывы, обледенения, войны (как объявленные, так и необъявленные), мятежи, гибель товара, задержки перевозчиков, вызванные авариями или неблагоприятными погодными условиями, опасности и случайности на море, эмбарго, катастрофы, ограничения, накладываемые государственными органами (включая распределения, приоритеты, официальные требования, квоты и ценовой контроль), если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.

  11.2. 
  Сторона, для которой стало невозможным выполнение обязательств по настоящему Договору из-за наступления форс-мажорных обстоятельств, должна немедленно информировать другую Сторону в письменном виде о возникновении вышеуказанных обстоятельств, а также в течение 30 (тридцати) календарных дней предоставить другой Стороне подтверждение форс-мажорных обстоятельств. Таким подтверждением будет справка, сертификат или другой соответствующий документ, выданный уполномоченным государственным органом, расположенным по месту возникновения форс-мажорных обстоятельств.

  11.3. 
  Время, которое требуется Сторонам для выполнения своих обязательств по настоящему Договору, будет продлено на любой срок, в течение которого было отложено исполнение из-за перечисленных обстоятельств.

  11.4. 
  Если из-за действия обстоятельств непреодолимой силы неисполнение обязательств по настоящему Договору продолжается более трех месяцев, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, письменно уведомив об этом другую сторону.Несмотря на наступление форс-мажора, перед прекращением настоящего Договора вследствие форс-мажорных обстоятельств Стороны осуществляют окончательные взаиморасчеты.
 12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
  12.1. Информация, предоставляемая Покупателем является конфиденциальной. Информация о Покупателе используется исключительно в целях выполнения его Заказа (отправки сообщения продавцу о заказе Товара, отправки рекламных сообщений и т.д.).

  12.2. 
  Собственным акцептированием Договора или регистрацией на Веб-сайте КерамПродукт  (заполнение регистрационной анкеты) Покупатель добровольно дает согласие на сбор и обработку своих персональных данных с последующей целью: данные, которые становятся известны, будут использоваться в коммерческих целях, в том числе для обработки заказов на приобретение товаров, получение информации о заказе, рассылки телекоммуникационными средствами связи (электронной почтой, мобильной связью) рекламных и специальных предложений, информации об акциях, розыгрыши или любой другой информации о деятельности Веб-сайта КерамПродукт. Для целей, предусмотренных настоящим пунктом, Покупателю имеют право направляться письма, сообщения и материалы на почтовый адрес, e-mail Покупателя, а также отправляться sms-сообщения, осуществляться звонки на указанный в анкете телефонный номер.

  12.3. 
  Покупатель дает право осуществлять обработку его персональных данных, в том числе: помещать персональные данные в базы данных (без дополнительного уведомления об этом), осуществлять пожизненное хранение данных, их накопление, обновление, изменение (по мере необходимости). Продавец обязуется обеспечить защиту данных от несанкционированного доступа третьих лиц, не распространять и не передавать данные любой третьей стороне (кроме передачи данных связанным лицам, коммерческим партнерам, лицам, уполномоченным Продавцом на осуществление непосредственной обработки данных для указанных целей, а также на обязательный запрос компетентного государственного органа).

  12.4. 
  В случае нежелания получать рассылку, Покупатель имеет право обратиться к Продавцу, написав заявление об отказе от получения рекламных материалов, направив его на почтовый или электронный адрес.

  12.5. 
  Продавец не несет ответственности за содержание и достоверность информации, предоставляемой Покупателем при оформлении заказа. Покупатель несет ответственность за достоверность указанной при оформлении заказа информации.